Udostępnianie dokumentacji medycznej

Do udostępnienia i uzyskania dokumentacji medycznej ma prawo :
– pacjent
– przedstawiciel ustawowy pacjenta
– osoba upoważniona przez pacjenta w jego kartotece lub posiadająca upoważnienie notarialne.

NZOZ Kozłówek nie wydaje oryginałów dokumentacji pacjenta za wyjątkiem żądania organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.

Sporządzanie wyciągów, odpisów lub kopii  lub skanów dokumentacji medycznej następuje na pisemny wniosek, za pokwitowaniem i na koszt wnioskodawcy, w terminie trzech dni roboczych od złożenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.

 Koszt kserokopii jednej strony dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,00007 ,a koszt jednej strony wyciągu lub odpisu nie może przekroczyć 0,002 części przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (§54a Rozporządzenia).

Cena 1 strony kserokopii dokumentacji – 30 gr

Cena 1 strony jednej strony wyciągu – 8 zł

Cena 1 strony jednej strony odpisu – 8 zł

Dokumentacja medyczna może być również przeglądana przez osoby uprawnione w sekretariacie NZOZ, z możliwością wykonywania przez nie zdjęć lub notatek w obecności osoby wyznaczonej przez Dyrektora NZOZ, po wcześniejszym ustaleniu terminu.