UŁATWIONY DOSTĘP:
Aa Aa Aa
wersja z kontraste, wersja standardowa
Deklaracja dostępności

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Do udostępnienia i uzyskania dokumentacji medycznej ma prawo :

  • pacjent
  • przedstawiciel ustawowy pacjenta
  • osoba upoważniona przez pacjenta w jego kartotece lub posiadająca upoważnienie notarialne.

NZOZ Kozłówek nie wydaje oryginałów dokumentacji pacjenta za wyjątkiem żądania organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.

Sporządzanie wyciągów, odpisów lub kopii lub skanów dokumentacji medycznej następuje na pisemny wniosek, za pokwitowaniem i na koszt wnioskodawcy, w terminie pięciu dni roboczych od złożenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.

Pierwszorazowo dokumentacja udostępniana jest bezpłatnie. W przypadku kolejnego wniosku koszt kopii jednej strony dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,00007 ,a koszt jednej strony wyciągu lub odpisu nie może przekroczyć 0,002 części przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (§54a Rozporządzenia).

  • Cena 1 strony kserokopii dokumentacji – 40 gr
  • Cena 1 strony jednej strony wyciągu – 8 zł
  • Cena 1 strony jednej strony odpisu – 8 zł

Dokumentacja medyczna może być również przeglądana przez osoby uprawnione w sekretariacie NZOZ, z możliwością wykonywania przez nie zdjęć lub notatek w obecności osoby wyznaczonej przez Dyrektora NZOZ, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Rejestracja

rejestracja on-line

Poradnia POZ,Poradnie specjalistyczne, Pracownia USG/ECHO, Laboratorium

pn. - pt. 8.00 – 18.00

30-664 Kraków ul. Na Kozłówce 29

Rehabilitacja – Lekarz rehabilitacji, zabiegi fizjoterapeutyczne

pn. - pt. 8.00 – 18.00

30-664 Kraków ul. Nowosądecka 31

Okulistyka

pn. - cz. 8.00 – 18.00

pt. 8.00 - 16.00

30-664 Kraków ul. Spółdzielców 17A