UŁATWIONY DOSTĘP:
Aa Aa Aa
wersja z kontraste, wersja standardowa
Deklaracja dostępności

Informacja dla pacjentów dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych pacjentów jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ Kozłówek „ Sp.zoo. 30-664 Kraków, ul. Na Kozłówce 29 , NIP 679-26-42-526; Regon 357206363;Ks.Rej.000000006583.

1. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych w celu nadzoru nad bezpieczeństwem Państwa danych-jest nim  p.mgr Małgorzata Syrek.Kontakt mailowy iod@przychodniakozlowek.pl
2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu prowadzenia profilaktyki zdrowotnej, działalności diagnostyczno-leczniczej ,rehabilitacyjnej, promocji zdrowia oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej. Dane osobowe pacjentów przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.
3. Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych osobowych są: - art. 6 ust. 1 lit. c ,d RODO, w zw. z przepisami Ustawy Z 15.04.2011 r. O Działalności Leczniczej oraz ustawy z 6.11.2008 r. O Prawach Pacjenta I Rzeczniku Praw Pacjenta - w zakresie jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta; w zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii :art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są : - Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz inne uprawomocnione organy państwowe oraz podmioty, z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych w celu zapewnienia prawidłowego wykonania usług.
5. Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
7. Dane pacjentów będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa( Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
8. Pacjent ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych w zakresie przewidzianym przepisami prawa ( Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. O Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.( Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora pacjentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Przekazanie Administratorowi danych osobowych pacjentów jest wymogiem ustawowym. Dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie nr 2.

Imię i nazwisko:
Firma:
Telefon:
Adres e-mail:
Zapytanie (treść wiadomości):
* na przesłane zapytanie zwykle odpowiadamy w ciągu dwóch dni roboczych
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w niniejszym formularzu przez firmę: NZOZ Kozłówek sp.z o.o., 30-664 Kraków ul. Na Kozłówce 29 w celu kontaktu zwrotnego.

Rejestracja

rejestracja on-line

Poradnia POZ,Poradnie specjalistyczne, Lekarz rehabilitacji, Pracownia USG/ECHO, Laboratorium

pn. - pt. 8.00 – 18.00

30-664 Kraków ul. Na Kozłówce 29

Rehabilitacja – zabiegi fizjoterapeutyczne

pn. - pt. 8.00 – 18.00

30-664 Kraków ul. Nowosądecka 31

Okulistyka

pn. - cz. 8.00 – 18.00

pt. 8.00 - 16.00

30-664 Kraków ul. Spółdzielców 17A